Thương hiệu TACX

Taxc Satori Smart Trainer

Taxc Satori Smart Trainer

Mã Số: BL12095
Giá bán: 8,000,000đ
Tacx Blue Matic Traine

Tacx Blue Matic Traine

Mã Số: BL12094
Giá bán: 4,500,000đ
Tacx Neo Smart Trainer

Tacx Neo Smart Trainer

Mã Số: BL12001
Giá bán: 39,000,000đ
Tacx Carbon Half Bottle Cage

Tacx Carbon Half Bottle Cage

Mã Số: BL1491
Giá bán: 450,000đ
TACX Citi Bottle

TACX Citi Bottle

Mã Số: BL1092
Giá bán: 200,000đ
Tacx Pro Team Bottle

Tacx Pro Team Bottle

Mã Số: BL415
Giá bán: 220,000đ