Dây quấn và tay nắm ghi đông Tapes & Grips

Lizard Skins DSP bar tape, pink

Lizard Skins DSP bar tape, pink

Mã Số: BL11909
Giá: 800,000đ
Cinelli Mike Giant Velvet tape - black

Cinelli Mike Giant Velvet tape - black

Mã Số: BL11908
Giá: 700,000đ
Smootape Controllo, 2.5mm (Green Tape, Red Tape)

Smootape Controllo, 2.5mm (Green Tape, Red Tape)

Mã Số: BL11907
Giá: 350,000đ
Silic1 Pure Silicone Foam & Mold Bartape(Blue, White)

Silic1 Pure Silicone Foam & Mold Bartape(Blue, White)

Mã Số: BL11906
Giá: 750,000đ
NPY Rafael Bartape

NPY Rafael Bartape

Mã Số: BL11867
Giá: 650,000đ
Selle Italia Smootape Bartape

Selle Italia Smootape Bartape

Mã Số: BL11843
Giá: 350,000đ
Silic1 Pure Silicone Foam & Mold Bartape

Silic1 Pure Silicone Foam & Mold Bartape

Mã Số: BL11842
Giá: 750,000đ
Lizard Skin Bartape

Lizard Skin Bartape

Mã Số: BL1597
Giá: 800,000đ
FSA Power Touch

FSA Power Touch

Mã Số: BL1596
Giá: 370,000đ
DEDA Gold

DEDA Gold

Mã Số: BL1594
Giá: 350,000đ
Specialized S-WRAP HD Handlebar Tape

Specialized S-WRAP HD Handlebar Tape

Mã Số: BL1162
Giá: 950,000đ
GUEE bar tape black

GUEE bar tape black

Mã Số: BL1065
Giá: 750,000đ
GUEE bar tape dual color

GUEE bar tape dual color

Mã Số: BL1064
Giá: 750,000đ
XON Super Pro Bike Tape

XON Super Pro Bike Tape

Mã Số: BL801
Giá: 280,000đ
Supacaz Handlebar End Plugs

Supacaz Handlebar End Plugs

Mã Số: BL322
Giá: 200,000đ
Supacaz Grips

Supacaz Grips

Mã Số: BL321
Giá: 400,000đ
Supacaz Handlebar Tape

Supacaz Handlebar Tape

Mã Số: BL320
Giá: 500,000đ